Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

Pomoc psych. - ped.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Podstawa prawna dotycząca udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przesz Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej

w Grójcu

 1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach    i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591);
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                   w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, poz. 649);
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)
 6. Statut Publicznego Przedszkola prowadzonego przesz Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w Grójcu

 

Cel udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:

 1. wspieranie potencjału rozwojowego dziecka;
 2. stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym;
 3. zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 1. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
 3. korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w naszej placówce jest nieodpłatne i dobrowolne.

Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z:

 1. niepełnosprawności;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 9. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Za organizację pomocy psychologiczno-w placówce odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.
 2. Pomocy udzielają: nauczyciele- wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Współpraca podczas udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

Osoby zaangażowane w organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej współpracują z:

 1. rodzicami dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. terapeutami pracującymi z dzieckiem w innych placówkach;
 4. instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny (m.in. MOPS).

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:

 1. nauczyciel- wychowawca w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem- podczas czynności opiekuńczo- wychowawczych;
 2. zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli-wychowawców i specjalistów;
 3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
 4. zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 5. porady i konsultacje, warsztaty i szkolenia - dla rodziców i nauczycieli.

Zadania nauczycieli- wychowawców i specjalistów pracujących w przedszkolu:

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu:
 • wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie dalszych działań pomocy;
 • analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;
 • rozpoznanie przyczyny trudności edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu w życiu przedszkola.
 1. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.
 1. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, m.in. poprzez redagowanie opinii pedagogicznych, zapraszanie pedagogów/ psychologów do obserwacji dziecka w grupie przedszkolnej (wymagana zgoda Rodziców/ opiekunów prawnych).
 1. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli- wychowawców w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę organizuje się w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia ze specjalistami- zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.
 1. Planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół (nauczycieli- wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem), który opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny ( w skrócie: IPET), który określa:
 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego;
 • zintegrowane działania nauczycieli- wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • działania wspierające rodziców dziecka;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych - rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 1. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 1. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, do dnia 30 września,w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
 1. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 1. Rodzice dziecka otrzymują kopię programu oraz uczestniczą w spotkaniach ze specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej Ich dziecka.
 2. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.